Angela LandowskaRegulamin

DOSTAWA

Każda realizacja jest wyjątkowa, niepowtarzalna, ręcznie wykonana, produkty mogą się nieznacznie od siebie różnić. Nie tylko własnoręcznie tworzę, ale i pakuje dla Ciebie moje skarby. Wysłanie zamówienia zajmuje mi w zależności od dzieła od 3 do 7 dni roboczych.

Wysyłka zamówień złożonych w sklepie lollyleaf.art realizowana jest za pośrednictwem Inpost lub paczkomaty Inpost oraz pocztą polską w cenie ok 15zł

ZWROTY I REKLAMACJE

W razie zwrotu, czy reklamacji klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Po upływie 14 dni towar nie podlega zwrotowi. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania, musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.

Wraz z przesłaniem do nas zwracanego towaru prosimy o maila na adres: lollyleaf.art@gmail.com z informacją o zwrocie.

Formularz zwrotu i reklamacji do pobrania: …. 

Po wypełnieniu formularza należy odesłać go wraz ze zwracanym produktem na adres: LOLLY LEAF Angela Landowska Topola Mała 63-400 na Ul.Szkolna 141

Po zatwierdzeniu zwrotu, reklamacji przeleję środki na wskazany nr konta w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty zwrotu ponosi klient. Przesyłek pobraniowych nie przyjmuję.

Produkty wykonane na zamówienie indywidualne nie podlegają zwrotowi.

Regulamin zakupów

Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów realizowanych za pośrednictwem strony www.lollyleaf.art

Strony oraz Regulacje

Strona internetowa pod adresem www.lollyleaf.art  jest prowadzona przez Angelę Landowską jako działalność nierejestrowana wraz z numerem identyfikacyjnym NIP 589-201-31-95

Towary, które nabywa Klient za pośrednictwem strony Lolly Leaf  są sprzedawane i produkowane przez Angelę Landowską, działającą jako sprzedawca, we własnym imieniu 🙂 

Dokonanie zakupów produktów w Lolly Leaf  wymaga akceptacji polityki prywatności. Informację na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników klient może znaleźć  w polityce prywatności .

Dokonane przez Klienta zakupy za pośrednictwem strony Lolly Leaf towarów podlegają następującym zasadom i warunkom sprzedaży.

§1. DEFINICJE

1. Sprzedawca – Angela Landowska o której mowa na wstępie Regulaminu :).

2. Klient – podmiot, który dokonuje Zamówienia / Zakupu  w ramach strony Lolly Leaf.

3. Strona Lolly Leaf  – dostępna pod adresem: https://lollyleaf.art, za pośrednictwem której Klient może składać zamówienia.

4. Sztuka – produkty prezentowane / sprzedawane w na stronie internetowej Lolly Leaf, https://lollyleaf.art

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem strony internetowej.

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. z 2014r, poz. 827 ze zmianami).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Zamówień i Zakupów Towarów  dokonanych za pośrednictwem https://lollyleaf.art
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin dotyczy wyrobów artystycznych oraz rękodzięła zawartego n a stronie https://lollyleaf.art
 3. Regulamin określa w szczególności:

  a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach strony https://lollyleaf.art
  c) zasady  zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Lolly Leaf
  d) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Właściwości Towarów opisane są w informacji o produkcie, który jest dostępny na stronie internetowej www://lollyleaf.art oraz opisie danego Towaru. Proszę abyście mieli na uwadze, że biżuteria ma specyficzne właściwości, a każdy z  wyrobów jest niepowtarzalny i w jakimś stopniu różniący się od innych egzemplarzy takiego samego Towaru. Wizerunki biżuterii prezentowanej na stronie https://lollyleaf.art mają charakter informacyjny. Informuję także, że na wygląd Towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

5. Złożenie oświadczenia o zakupie w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

6. Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej https://lollyleaf.art . Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian.

§3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Dla uzyskania możliwości zakupu Towaru konieczne jest:

 • akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności strony Lolly Leaf https://lollyleaf.art/polityka-prywatnosci/
 • wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji.
 • wskazanie aktualnego adresu dostawy 🙂 pod jaki ma dolecieć paczuszka.

3. Zamówienie można składać całodobowo. Zamówienia złożone pomiędzy godz. 24.00 – 15.00 danego dnia – jest uważane za złożone w tym samym dniu. Zamówienie złożone w innym czasie niż wskazane powyżej jest uważane za złożone w pierwszym następnym dniu roboczym.

4.Każde zamówienie Towaru jest traktowane jako odrębna oferta zakupu. Złożone zamówienie będzie następnie przedmiotem akceptacji Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca ma prawo do:
– niezaakceptowania zamówienia z jednoczesnym obowiązkiem wskazania powodów takiej decyzji,
– ograniczenia sposobu płatności,
– zażądania przedpłaty,

5.W wypadku, gdy ilość zaakceptowanych przez Sprzedawcę Towarów jest mniejsza, niż ilość Towarów zamówionych, informuje o powyższym Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej. Klientowi przysługuje wówczas  prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia.  Prawo to Klient może realizować w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy czyli mnie 🙂 

6.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

7.Dla każdego Towaru składa się odrębne zamówienie.

§4.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia za pośrednictwem strony “Lolly Leaf”,  przesłana będzie do Klienta wiadomość e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej, zawierająca potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz określająca szczegóły dotyczące zamówionych Towarów (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia). Powyższa wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji Zamówienia, lecz jedynie potwierdzenie jego otrzymania.
 2. Po otrzymaniu  Zamówienia oraz wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, Sprzedawca dokona sprawdzenia dostępności zamówionych Towarów. Umowa pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, że zamówiony Towar jest dostępny i zostanie Klientowi dostarczony po odnotowaniu dokonania zapłaty przez Klienta (Potwierdzenie Wysyłki).
 3. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia jednocześnie z Potwierdzeniem Otrzymania Zamówienia.

§5.  CENA, PRZESYŁKA I PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI. OPŁATY I PODATKI.

 1. Ceną Towaru jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Towar w momencie składania zamówienia.
 2. Cena Towaru obejmuje podatek VAT, oraz inne należne podatki, nie obejmuje natomiast kosztów przesyłki i przygotowania do przesyłki.
 3. Opłaty za wysyłkę, przygotowanie do przesyłki oraz związany z nimi podatek VAT oraz inne podatki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Klienta  złożenia Zamówienia oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia. Opłaty za przesyłkę są zależne od wybranego  przez Klienta podczas procedury składania Zamówienia miejsca dostawy oraz sposobu dostawy.
 4. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem poczty polskiej i inpost.

§6.  PŁATNOŚCI

 1. Płatności mogą być dokonywane przelewem, na konto wskazane w formularzu nadesłanym przez “Lolly Leaf” w mailu, oraz wyświetlającym się na stronie zamówienia.

§7.  DOSTAWY

Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w terminie podanym dla danego Towaru na stronie www.lollyleaf.art liczonym w dniach roboczych, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych, pod warunkiem, że płatność za Towar zostanie dokonana w terminie wskazanym w tytule „ Płatności” pkt. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych. Do każdej przesyłki zostanie dołączona faktura VAT obejmująca cenę Towaru i koszty przygotowania przesyłki.

§8.  WŁASNOŚĆ PRODUKTÓW

Ryzyka związane z dostarczonym Towarem przechodzą ze Sprzedawcy na Klienta z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez Klienta).

§9. POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

1.  Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Klientowi 14 (czternasto) –dniowy termin do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży  Towarów zakupionych za pośrednictwem strony „ www.lollyleaf.art ”. Odstąpienie może być dokonane poprzez odesłanie Towarów zakupionych za pośrednictwem strony “Lolly Leaf”,  przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia. Wskazany 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Towarów zakupionych za pośrednictwem strony www.lollyleaf.art 

2. W celu dotrzymania wskazanego terminu do odstąpienia, wystarczające jest   wysłanie: oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zwracanych Towarów przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz towar powinno być wysłane na adres: LOLLY LEAF Angela Landowska Topola Mała 63-400 na Ul.Szkolna 141. Do oświadczenia musi być dołączony dowód wpłaty, jako dowód zakupu. 

3. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się niestandardowe wzory i długości bransoletek i naszyjników.                           

4. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą posiadać metki (sznurki) z plombami jakimi zostały oznaczone.

§10. KONSEKWENCJE PRAWNE WYKONANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA

1. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone (np. korzyści wynikające z używania) lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.

2. Klient będzie  zobowiązany wyłącznie do uiszczenia wynagrodzenia za zmniejszenie wartości Towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru ” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Towaru  w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

3. Towary wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny być zwracane za pośrednictwem tego samego operatora. Opłaty za odesłanie Towaru ponosi Klient.

4. Obowiązek zwrotu dokonanej płatności zostanie przez Sprzedawcę wykonany w terminie 14 (czternastu) dni. Termin na dokonanie zwrotu Towaru rozpoczyna bieg dla Klienta od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub wysyłki Towarów. Dla Sprzedawcy,  14-dniowy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu lub doręczenia  zwracanych Towarów.

5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosował Klient w pierwotnej transakcji.

§11.  RĘKOJMIA I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

1. Na podstawie Artykułu 556 Kodeksu Cywilnego przysługują Klientowi ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca  jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.

2.Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Klientowi Towaru).

3. Klient winien zachować potwierdzenie zamówienia/rachunku, dowód zakupu uprawniający do korzystania z rękojmi.

4. Nie stanowią niezgodności Towaru z Umową m.in.:

– wady jawne, widoczne w dniu zakupu, o których Klient wiedział lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć,

– uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, otarcia, deformacje) powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania

– odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwacje

– naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii drewnianej eksponowanej zbyt długo na słońcu.

§12.  DANE KONTAKTOWE

1. W wypadku pytań lub skarg związanych z zamówieniami należy kontaktować się ze Sprzedawcą:

za pośrednictwem poczty e-mail lollyleaf.art@gmail.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -16:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, wskazanych poniżej) 

2.Dni wolne od pracy:

 • 25 grudnia (Boże Narodzenie)
 • 1 stycznia  (Nowy Rok)
 • 6 stycznia (Święto Trzech Króli)
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja
 • Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Drugi Dzień Zielonych Świątek
 • 15 sierpnia
 • 21 lipca
 • 1 listopada
 • 11 listopada

§13.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.Sprzedawca, w terminie 14 dni rozpozna każdą reklamację złożoną przez Klienta i się do niej ustosunkuje.

§14.  PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin, jak również zakupy Towarów dokonywane za pośrednictwem strony “Lolly Leaf” podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!